Kodukord

Metsapoole Põhikooli kodukord

Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel. Metsapoole Põhikooli kodukord on kehtiv 01. septembrist 2010. aastast.

Käesolev kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori 22.12.2010.a käskkirjaga nr 5 ja jõustub alates 01.01.2011.a

 

1. Üldsätted

1.1. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad) täitmiseks kohustuslik. (PGS § 68 lg 1; PGS § 74 lg 1)

1.2. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse koolis õpilase suhtes  põhjendatud, asjakohaseid  ja  proportsionaalseid  tugi-  ja  mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud tingimustel ja korras. (PGS § 58 lg 1)

1.3. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel ja kooli raamatukogus (PGS § 69 lg 1). Kooli kodukord on väljas ka õpilastele nähtavas kohas, milleks on pikapäevarühma ruum(PGS § 69 lg 2)

1.4.  Lähtuvalt  erinevatest  koolielu  reguleerivatest  õigusaktidest  sätestatakse  kooli kodukorras järgmised korrad:

·           Õpikute, tööraamatute,  töövihikute  ja  töölehtede  kasutamise ning  õpikute koolile  tagastamise  tingimused  ja  kord  (PGS  §  20  lg  2).  Vastav  kord  on sätestatud kodukorras alates 01. septembrist 2010. a.

·           Hindamisest  teavitamise  täpsustatud  tingimused  ja  kord  (PGS  §  29  lg  4), õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord (PGS § 19 lg 4).Vastav kord on sätestatud kodukorras alates 01. septembrist 2010. a.

·           Õppest puudumisest   teavitamise kord  (PGS  ä  35  lg  3).  Vastav kord  on sätestatud kodukorras alates 01. septembrist 2010. a.

·           Kooli  rajatiste,  ruumide,  raamatukogu,  õppe-, spordi-,  tehniliste  ja  muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses (PGS § 40 lg 2). Vastav kord on sätestatud kodukorras alates 01. septembrist 2010. a.

·           Õpilaste    ja   koolitöötajate    vaimset või   füüsilist    turvalisust    ohustavate olukordade  ennetamise,  neile  reageerimise,  juhtumitest  teavitamise,  nende juhtumite lahendamise kord ning abinõud  õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks (PGS § 44 lg 2 ja 3). Vastav kord sätestatakse kodukorras alates 01. septembrist 2011. a.

·           Kooli hoonest  või territooriumilt  sisse- ja väljaliikumise kontrollimise  ning

õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord (PGS § 44 lg 2 ja § 44 lg 7). Vastav kord sätestatakse kodukorras alates 01. septembrist 2011. a.

·           Kooli  päevakavast õpilasele  kohalduva  osa  õpilasele  ja  tema   vanemale teatavaks   tegemise   kord  (PGS  §  55  lg  4).  Vastav kord  on  sätestatud kodukorras alates 01. septembrist 2010. a.

·           Kooli tunnustusmeetmed  õpilaste  tunnustamiseks  õpingute  jooksul (PGS § 57). Vastav kord on sätestatud kodukorras alates 01. septembrist 2010. a.

·           Esemete kasutamise  viisid, mis toovad  kaasa esemete  hoiule võtmise  kooli poolt  (PGS § 58 lg 3 p 6). Vastav  kord on sätestatud  kodukorras alates  01. septembrist 2010. a.

·           Kooli hoiule antud esemete hoiustamine ja nende tagastamise kord (PGS ä 58 lg 5). Vastav kord on sätestatud kodukorras alates 01. septembrist 2010. a.

·           Tugi- ja  mõjutusmeetme  rakendamisest   teavitamise  kord  (PGS  ä  58  lg  9).Vastav kord on sätestatud kodukorras alates 01. jaanuarist 2011. a.

·           Õpilaspileti  kasutamise  kord koolis (Haridus- ja teadusministri  13. augusti 2010. a määrus nr 42;  Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm § 2 lg 4). Vastav kord on sätestatud kodukorras alates 01. septembrist 2010. a.

Nõuded õpilase käitumisele (Põhikooli riiklik õppekava § 19 lg 4). Vastav kord sätestatakse kodukorras alates 01. septembrist 2011. a.

Hindamise korraldus (Põhikooli riiklik õppekava §19 lg 4) dubleerituna kooli õppekava üldosast (Põhikooli riiklik õppekava § 24 lg 5 p 6). Vastav kord sätestatakse kodukorras alates 01. septembrist 2011. a.

 

 

2.  Õpikute, tööraamatute,  töövihikute  ja  töölehtede  kasutamise ning  õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord (jõustus 01. septembril 2010. a)

2.1. Õpikute,   tööraamatute, töövihikute ja töölehtede  tasuta  kasutamisse  andmisel lähtub kool Võlaõigusseaduses § 389 – ä 395 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 22     sätestatut ja haridus-ja  teadusministri   24.            augusti  2010. a määruses nr 46 Kooliraamatukogude töökorralduse alused sätestatud erisusi.

2.2.  Õpilane  või  tema  vanem  ja  koolitöötaja  peab  kandma  tasuta   kasutamiseks antud õpikute,  tööraamatute,  töövihikute ja töölehtede säilitamiseks vajalikud kulud. Õpilasel ja koolitöötajal   on   õigus   võtta   ära  õpikute   tagastamisel   enda   poolt   õpikutele     tehtud parendused, kui see on õpikut kahjustamata võimalik.

2.3. Õpilane ja koolitöötaja ei vastuta kasutusse antud õpikute, tööraamatute, töövihikute ja

töölehtede otstarbelisest kasutamisest tingitud muutumise või halvenemise eest.

2.4. Õpilane ja koolitöötaja  peab tema kasutusse   antud õpikud kasutustähtaja  lõppemisel tagastama.  Kooli  raamatukogu  võib  õppevahendi  tagastamist  nõuda  ka  varem,  kui  on möödunud   aeg,   mille   jooksul   õpilane   ja   koolitöötaja  oleks   saanud  kasutuseesmärgi saavutada.

2.5. Õpikute tagastamine kasutustähtaja lõpul toimub raamatukogu  poolt määratud tähtaja jooksul, mis on sätestatud raamatukogu kasutuseeskirjas.

2.6. Raamatukogu võib õpiku tagasi nõuda, kui: 1) ta vajab õpikut ettenägematute asjaolude tõttu;  2)  õpilane  või  kooltöötaja  annab  õpiku  kasutamise  õigustamatult  üle  kolmandale isikule  või   kui  õppevahend  on  tõsiselt  ohustatud  õpilase  või  koolitöötaja  kohustuste rikkumise tõttu; 3) õpilane arvatakse koolist välja või koolitöötajaga lõpetatakse tööleping.

2.7. Kui õpikud laenutati  individuaalselt õpilasele, siis vastutab õpikute   tagastamise   eest õpilane. Kui          õpikud anti            ainekomplektina           aineõpetajale    või      klassikomplektina klassijuhatajale, siis vastutab õpikute raamatukogule  tagastamise  eest vastavalt aineõpetaja või klassijuhataja.

2.8. Õppe- või ainekabinetti  koolitöötajale antud  õpikud tagastatakse  raamatukokku  või pikendatakse nende laenutust iga õppetsükli lõpus.

2.9. Õpilase tekitatud  ainelise kahju hüvitab   vastavalt õpilane või tema  vanem vastavaltraamatukogu kasutamiseeskirjas  ette  nähtud hüvituskorrale.  Koolitöötaja tekitatud ainelise kahju         hüvitab koolitöötaja      vastavalt  raamatukogu kasutamiseeskirjas       ette nähtud hüvituskorrale.

2.10.  Raamatukogule  tekitatud  kahju  hüvitamise  nõuded  tasuta  kasutusse antud  õpiku muutusest või rikkumisest tuleneva kahju hüvitamiseks aeguvad kuue kuu jooksul õpiku tagastamisest.   Õpilase   või   koolitöötaja   nõuded   kulude   hüvitamiseks   või   parenduse äravõtmiseks aeguvad kuue kuu jooksul õpiku tagastamisest.

 

3. Hindamisest  teavitamise täpsustatud  tingimused ja kord (jõustus 01. septembril 2010. a.)

3.1. Hindamisest  teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seaduses § 25 – § 32 sätestatust.

3.2.  Õpilast  ja  tema  vanemat   teavitab  kool  hindamisest  elektroonilise  õppeinfosüsteemi

(eKooli) vahendusel.

3.3.      Kui      õpilane ja   vanem  ei  ole   andnud   nõusolekut hindamisest teavitamiseks elektrooniliselt, teavitab kool õpilast ja vanemat hindamisest paberil oleva dokumendi kättetoimetamise kaudu.

3.4. Kui õpilasel ja tema vanemal ei ole võimalik saada teavet  hindamisese elektroonilise õppeinfosüsteemi vahendusel, siis saavad nad koolile esitada vastava teabenõude.  Õpilase ja/või   vanema   teabenõude alusel   antakse õpilasele   teavet   hindamisest   elektroonilise õppeinfosüsteemi  väljavõttena.  Väljavõte  elektroonilisest  õppeinfosüsteemist  toimetatakse õpilase  kätte.   Väljavõte  elektroonilisest  õppeinfosüsteemist  saadetakse vanemale  õpilase kaudu, kui  õpilane on vähemalt 10 aastane.  Noorema õpilase puhul saadetakse väljavõte elektroonilisest õppeinfosüsteemist postiga, kui vanemaga ei ole kokku lepitud teisiti.

4. Õppest puudumisest teavitamise kord  (jõustus 01. septembril 2010. a.)

4.1.  Õppest  puudumisest  teavitamisel   lähtub  kool  Haldusmenetluse  seaduses  §  25 – §  32 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 35 ja 36 sätestatuga.

4.2. Üks kord õppeveerandi jooksul teavitab kool vanemaid, saates neile õppest puudumiste kokkuvõtte.  Kokkuvõttega  saab  vanem  tutvuda  elektroonilise  õppeinfosüsteemi  (eKooli) vahendusel.  Kui  vanemal  ei  ole  võimalik  saada  teavet   elektroonilise  õppeinfosüsteemi vahendusel,  siis  saab  ta   koolile  esitada vastava teabenõude. Teave  puudumiste  kohta saadetakse vanemale õpilase kaudu, kui õpilane on vähemalt 10 aastane. Noorema õpilase puhul saadetakse teave vanemale postiga, kui vanemaga ei ole kokku lepitud teisiti.

4.3.  Koolikohustusliku õpilase   vanem   teavitab   hiljemalt   õppest   puudumise   esimesel õppepäeval         kooli    õpilase            õppest  puudumisest     ja selle  põhjustestelektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest   teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval, kasutades vanema poolt koolile esitatud kontaktandmeid.         Hiljemalt          ülejärgmisel      õppepäeval      pärast   puudumisepõhjuste äralangemist   teavitab vanem  kooli  puudumise  kestusest  elektroonilise  õppeinfosüsteemi kaudu.  Kui elektroonilisele õppeinfosüsteemile  vanemal ligipääs puudub, siis valib vanem talle sobiva teavitamise süsteemi  puudumisest teavitamiseks (vanem võib teavitada kooli e- kirja saatmise kaudu, helistades kooli või saates koolile vastavasisulise teatise paberil).

 

5. Kooli rajatiste,  ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste  ja muude vahendite tasuta kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses  (jõustus 01. septembril 2010. a.)

5.1. Kooli rajatiste,  ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste  ja muude vahenditetasuta kasutamisse andmisel lähtub kool Võlaõigusseaduses  § 389 – § 395 sätestatust.

5.2. Kool annab rajatisi,  ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid tasuta kasutamisse lepinguga. Leping võib olla suuline või kirjalik vastavalt poolte vahelisele kokkuleppele. Lepingu koolipoolseks esindajaks on direktor.

 

6.  Õpilaste ja  koolitöötajate   vaimset  või  füüsilist turvalisust  ohustavate   olukordade ennetamise,  neile reageerimise,  juhtumitest  teavitamise,  nende juhtumite  lahendamise kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks. Vastav kord sätestatakse kodukorras hiljemalt 01. septembriks 2011. a.

6.1 Vaimset turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks koostatakse kooli juhtkonna poolt tegevuskavad.

6.2 Vaimsest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse direktorit, kelle pädevuses koostöös klassijuhatajaga on juhtumi lahendamine või selle juhtumi lahendamise edasiandmine väljaspool kooli olevatele isikutele ja asutustele. Füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse direktorit, kelle ülesannete hulka kuulub viivitamatult meetmete tarvitusele võtmine (sh tagajärgede likvideerimine), mis tagaks füüsilise turvalisuse.

6.3 Kõik juhtumid, mis on seotud ohuga vaimsele või füüsilisele turvalisusele,  lahendatakse direktori ja/või klassijuhataja poolt.

6.4 Abinõud, mis on vajalikud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, kooskõlastatakse direktoriga.

6.5 Koolitöötaja või õpilase sobimatu käitumise korral, mis ohutab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust, on oluline hinnata selle võimalikke põhjuseid ja olukorra tõsidust ning piisavalt tõsise juhtumi korral tuleb reageerida kiiresti, rakendades pedagoogilisi ja andragoogilisi võtteid või vajadusel tõkestada edasine sobimatu käitumine ning pöörduda direktori või politsei poole.

6.6 Eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatud tingimustel ja korras.

6.7 Alkoholi, tubaka või muu aine omamise korral võetakse keelatud aine õpilaselt ära ning direktor rakendab Võlaõigusseaduses § 883- § 986 sätestatut. Keelatud aine omamisest teavitatakse politseid ja äravõetu antakse üle vanemale või politseile vastavalt politseilt saadud korraldusele.

6.8 Kakluse ja kehalise vigastuse tekitamise korral teavitatakse vanemaid ja politseid, vajadusel kaasatakse kiirabi.

6.9 Avaliku korra häirimise korral (sõim, avalik solvang, asjade loopimine jms) tehakse kindlaks tunnistajad ja teavitatakse vanemaid ja tehakse avaldus politseile.

6.10 Varastamise, esemete rikkumise või väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem esitama vastava avalduse politseile.

7. Kooli hoonest  või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise  ning  õpilase kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord. (jõustus 01.septembril 2011.a)

7.1 Kooli hoonest või territooriumilt õpilaste sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.

7.2 Kooli hoonest või territooriumilt töötajate sisse- ja väljaliikumist ei kontrollita.

7.3 Kooli hoonest külaliste sisseliikumisest teavitab korrapidaja õpetaja või tema eemalviibimisel muu kooli töötaja direktorit.

7.4 Õpilastele ei ole seatud kooli hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiranguid.

 

 

8.  Kooli  päevakavast  õpilasele  kohalduva  osa  õpilasele  ja  tema  vanemale  teatavaks tegemise kord (jõustus 01. septembril 2010. a.)

8.1.  Kooli  päevakavast  õpilasele  kohalduva  osa  õpilasele  ja  tema  vanemale  teatavaks tegemise lähtub kool Haldusmenetluse seaduses § 25 – § 32 sätestatust.

8.2.  Päevakavast  õpilasele  kohalduv  osa  ning  muudatused selles  tehakse  õpilasele  ja vanemale teatavaks elektroonilise õppeinfosüsteemi ja kooli veebilehe kaudu.

8.3. Kui õpilasel või vanemal ei ole võimalik saada teavet elektroonilise õppeinfosüsteemi või   kooli   veebilehe  vahendusel,  siis  tehakse õpilasele  ja  vanemale  kooli  päevakavast õpilasele   kohalduv  osa  teatavaks   viisil,  milles  kool  lepib  kokku  õpilase  ja  vanemaga individuaalselt.

8.4. Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa ning muudatused selles loetakse õpilasele ja vanemale kättetoimetatuks elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu, kui vanem on tutvunud elektroonilise õppeinfosüsteemi kaudu vastava infoga.

8.5. Kui vähemalt 10-aastane  õpilane on saanud õppeinfosüsteemi  kaudu informatsiooni kooli  päevakavast õpilasele kohalduva osa kohta  ja nendes tehtud  muudatuste kohta,  siis vastavalt Haldusmenetluse seadusele loetakse  teavitatuks päevakavast ja selle muudatusest ka õpilase vanem.

8.6.  Alla  10-aastase  õpilase  vanemale,  kes  ei  ole  tutvunud  kooli  päevakavas  õpilasele kohalduva osaga või selles tehtud  muudatustega elektroonilise  õppeinfoststeemi kaudu, edastatakse  vastav  teatis  vanema antud  elektronposti  aadressile või muul viisil vastavalt eelnevale kokkuleppele vanemaga.

 

9.  Kooli  tunnustusmeetmed   õpilaste tunnustamiseks   õpingute  jooksul        (jõustus 01. septembril 2010. a.)

Kooli tunnustusmeetmeteks on:

1) Suuline tunnustamine kooli õpilaskogunemistel

2) Klassijuhataja, aineõpetaja või ringijuhi kiitus õpilaspäevikus

3) Kandmine autahvlile hea või väga hea õppimise eest

4) Õppeaasta lõpul tänukiri vanematele

5) Õppeaasta lõpul tänukiri tublidele isetegevuses osalejatele, tublidele sportlastele

6) Aukiri või tänukiri olümpiaadidest ja konkurssidest osavõtnuile

7) Kiitus direktori käskkirjaga  väga hea või hea õppeedukuse puhul, lisaks hea või eeskujulik käitumine, jm juhtudel, kui õpilane väärib tunnustust

8)Saavutustest teavitamine valla ajalehes

9) Õppeaasta lõpul direktori vastuvõtt hästi õppivatele ja käituvatele õpilastele

10) Kooli aastapäeval kandmine auraamatusse vastavalt reglemendile

11) direktori vastuvõtt õpilastele direktori kehtestatud tingimustel ja korras.

 

10. Esemete  kasutamise viisid,  mis  toovad  kaasa  esemete  hoiule  võtmise  kooli  poolt (jõustus 01. septembril 2010. a.)

Koolitöötajal on õigus võtta ese hoiule, kui eset võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut, mis võiks kaasa tuua teise isiku vigastamise, tapmise või võõra asja kahjustamise.

 

11. Kooli  hoiule  antud esemete  hoiustamine   ja  nende  tagastamise  kord    (jõustus  01. septembril 2010. a.)

11.1.   Kooli   hoiule   antud   esemete hoiustamisel  ja   nende   tagastamisel   lähtub   kool. Võlaõigusseaduses § 883 – § 986 sätestatust.

11.2. Kooli hoiule antud   eset hoiab direktor.  Direktor,  kellele ese on hoiule antud,  peab hoidma eset selle säilimist tagaval viisil.

11.3. Mõjutusmeetme,  milleks on eseme kooli hoiulevõtmine,  rakendamise protokollimine on  kohustuslik. Õpilasele, kellelt ese hoiule võetakse,  väljastab  direktor  viivitamata eseme hoiulevõtmise protokolli koopia, milles märgitakse kooli nimetus, isiku andmed, kelle ese hoiule  võetakse, hoiulevõtmise  aeg ja põhjus, õiguslik alus, mõjutusmeetme  rakendamise otsust sisaldava käskkirja number ning hoiulevõetava asja kirjeldus. Kui õpilane, kellelt ese hoiule võetakse, ei ole eseme omanik ega selle seaduslik valdaja või kui eset ei võetud hoiule isikult  ning omanik või  seaduslik valdaja on tuvastatav, teavitab direktor   omanikku või seaduslikku esindajat eseme hoiulevõtmisest  viivitamata.

11.4. Hoiulevõetud eseme omanikule või seaduslikule valdajale tagastatakse asi viivitamata pärast hoiulevõtmise aluse äralangemist.

11.5. Eseme hoiulevõtmiseks  võib kasutada   vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu.

 

12. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord  (jõustub 01. jaanuaril 2011. a.)

12.1.  Tugi-  ja  mõjutusmeetme rakendamisest  teavitamisel  lähtub  kool  Haldusmenetluse seaduses § 25 – § 32 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 58 sätestatut.

12.2. Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse sõltuvalt rakendatavast  meetmest õpilast   ja  tema   vanemat direktori  käskkirja  ärakirja  või  õppenõukogu  otsuse   ärakirja kättetoimetamise kaudu.

13. Õpilaspileti kasutamise kord koolis  (jõustus 01. septembril 2010. a.)

13.1     Õpilane kannab õpilaspiletit igapäevaselt koolis kaasas ja esitab dokumendi direktorile või õpetajatele nende nõudmisel.

14. Nõuded õpilase käitumisele (jõustus 17.jaanuarist 2011.a.)

14.1. Õpilane juhinduma käitumises õigus- ja haldusaktidest, samuti headest koometest ja tavadest ning riikliku õppekava  üldosas sätestatud alusväärtustest, mis detailsemalt lahti kirjeldatud kooli õppekavas. Kui õpilane kahtleb, missugust käitumisviisi valida, pöördub ta, vältimaks nõuete rikkumist, nõu saamiseks õpetaja poole.

14.2. Põhikooli õpilane tähtsustab käitumisel üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu).

14.3. Põhikooli õpilane käitub eakohaselt, omandades kogemusi, mis muudavad tema käitumist eesmärgipärasemaks ning vastutades tegude tagajärgede eest.

14.4. Põhikooli õpilane oma käitumisega peab lugu klassist ja koolist, on viisakas, täidab lubadusi, ei naeruväärista kedagi, ei kiusa ega narri. Õpilane tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest, hoiab puhtust ja korda. Õpilane järgib kõlbelisi tõekspidamisi ning häid käitumistavasid.

15. Hindamise korraldus dubleerituna kooli õppekava üldosast.

Vastav kord sätestatakse kodukorras hiljemalt 01. septembriks 2011.a