Õppenõukogu koosolekud 2017/18

30.august (eelm õa viimane)                                 

 1. 2016/17. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. Hindamise korraldus Metsapoole Põhikoolis, so õppekava üldosa ptk 10 muutmine
 3. Loov-, praktiliste ja uurimistööde juhendamise, kirjutamise, vormistamise ja kaitsmise kord Metsapoole Põhikoolis,  lisa 1 „Ajakava uurimistöö koostamiseks“ muutmine
 4. 2017/18.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 5. Informatsioon

28.september

 1. Metsapoole Põhikooli arengukava 2017-2020, arvamuse andmine
 2. 2017/18. õa üldtööplaani kinnitamine

30.november

 1.  8.kl. loovtööde valiku ja tööde juhendajate kinnitamine, tegevuskava
 2.  8.kl. üleminekueksami aine ja vormi kinnitamine
 3. Kokkuvõte I trimestri õppe- ja kasvatustööst

 22.veebruar

 1. II trimestri kokkuvõte
 2. Informatsioon

7.juuni

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine õppeperioodi lõpul

14.juuni

 1. 2017/18. õa kokkuvõte (mitte veel lõplik)
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine kooli lõpetamisel
 3. Informatsioon

august

 1. 2017/18. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2018/19.õa töökorraldus , valmisolek uueks õppeaastaks
 3. Informatsioon